Köpük materiallaryny açyň: giň amaly diapazon, aç-açan artykmaçlyklar we çäklendirilmedik pudak geljegi

Tehnologiýanyň ösmegi bilen köpük materiallarynyň ulanylmagy barha giňden ulanylýar.Öý enjamlary, gurluşyk materiallary ýa-da elektron önümleri bolsun, köpük materiallaryny görüp bileris.Onda köpükli materiallar näme?Aýratyn ýörelgeler haýsylar?Häzirki ulanyş gerimi we artykmaçlygy näme?

Köpük materiallarynyň görnüşleri we ýörelgeleri

  1. Plastiki köpük: Bu iň köp ýaýran köpük materialy.Heatingyladyş we basyş arkaly plastmassanyň içindäki gaz giňelýär we kiçijik köpürjik gurluşyny emele getirýär.Bu material ýagtylygyň hiline, ses izolýasiýasyna we izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir.
  2. Köpük rezin: Köpük rezin rezin materialdaky çyglylygy we howany bölýär, soňra gözenekli gurluşy emele getirýär.Bu material çeýeligi, şok siňdirişi we izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir.

 

Köpük materiallarynyň ulanylyş gerimi we artykmaçlygy

  1. Öý enjamlary: Köpük materiallaryndan ýasalan mebel ýassyklary, düşekler, nahar matalary, terlikler we ş.m. ýumşaklygyň, rahatlygyň we izolýasiýanyň artykmaçlyklaryna eýedir.
  2. Gurluşyk meýdany: EVA akustiki paneli, energiýa sarp edilişini azaltmak üçin diwarlary we üçek izolýasiýasyny gurmak üçin ulanylýar.
  3. Elektron önümiň gaplanylyşy: Köpükden ýasalan gaplama materiallary buferiň, zarba garşy, daşky gurşawy goramagyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we elektron önümlerini goramak üçin amatlydyr.

5-1

EVA rezin tagtanyň amaly diagrammasy

1-1

Diwary akustiki panel bilen ulanmak

4-1

Gaplamak programmalary

Senagatyň geljegi

Daşky gurşawy habardar etmegiň we ýaşyl binalaryň gowulaşmagy bilen köpük materiallarynyň bazar geljegi giňdir.Geljekde köpük materiallary awtoulaglar, aerokosmos, lukmançylyk enjamlary we ş.m. ýaly köp ugurlarda ulanylar. Şol bir wagtyň özünde täze köpük materiallaryny gözlemek we ösdürmek hem bu pudaga täze mümkinçilikler getirer.

Köp funksiýaly we ekologiýa taýdan arassa material hökmünde köpükli materiallaryň giň ulanylyş perspektiwalary we ägirt uly ösüş potensialy bar.Köpükli materiallaryň görnüşlerine we ýörelgelerine düşünmek we ulanylyşynyň gerimini we artykmaçlyklaryny özleşdirmek, bu täze materialy durmuşymyza we karýeramyza has amatlylyk we gymmatlyk getirmek üçin has gowy ulanmaga kömek eder.

 

Kesiji programma

2-1

IECHO BK4 ýokary tizlikli sanly kesiş ulgamy

3-1

IECHO TK4S Uly format kesiş ulgamy


Iş wagty: -20anwar-19-2024
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habarnamamyza ýazylyň

maglumat iberiň